การเลือกสถิติที่เหมาะสมเพื่อการวิจัย (Selecting appropriate statistical methods for research)

Main Article Content

Jiraporn Chompikul

Abstract

        การวิจัยเป็นวิถีแห่งชีวิตของมนุษย์ในการแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศ และแก้ไขปัญหาต่างๆ  สถิติเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการศึกษาวิจัยในทุกๆ สาขาวิชา  สถิติได้เข้าไปมีบทบาทเกือบทุกขั้นตอนของการวิจัย  ทั้งนี้เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพสูงโดยเริ่มจากการวางแผนการวิจัย การออกแบบการวิจัย  การเลือกประชากรที่จะศึกษาและเลือกตัวอย่าง  การคำนวณขนาดตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือที่จะเก็บข้อมูล การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล และการนำเสนอเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  เพื่อให้ผลการวิจัยเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

Article Details

How to Cite
1.
Chompikul J. การเลือกสถิติที่เหมาะสมเพื่อการวิจัย (Selecting appropriate statistical methods for research). J Public Hlth Dev [Internet]. 2010 Oct. 14 [cited 2024 Apr. 19];8(3):235-6. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/AIHD-MU/article/view/105551
Section
Editorial
Author Biography

Jiraporn Chompikul, ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University, Salaya, Nakhon Pathom 73170

Ph.D.

Associate Professor

ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University