ทางเลือก...โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (Alternative statistical software)

Main Article Content

Jutatip Sillabutra

Abstract

        ปัจจุบันโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติมีอยู่มากมายหลายโปรแกรม  ทั้งที่เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์  โปรแกรมที่อนุญาตให้ใช้ฟรี และโปรแกรมที่ลองให้ใช้ฟรีในช่วงเวลาหนึ่ง  โปรแกรมลิขสิทธิ์นั้นเป็นโปรแกรมที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างถูกกฎหมาย  ส่วนโปรแกรมที่อนุญาตให้ใช้ฟรีเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มองค์กร  นักวิจัย หรือผู้ที่มีความสนใจและอนญาตให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  สำหรับโปรแกรมที่ลองให้ใช้ฟรีในช่วงเวลาหนึ่งนั้น  เป็นโปรแกรมที่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งพัฒนาขึ้น และอนุญาตให้ผู้ที่สนใจนำไปลองใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามเวลาที่กำหนด  แต่หลังจากพ้นกำหนดเวลาแล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนำไปใช้ 

Article Details

How to Cite
1.
Sillabutra J. ทางเลือก. โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (Alternative statistical software). J Public Hlth Dev [Internet]. 2010 Aug. 30 [cited 2024 Apr. 24];8(2):120-2. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/AIHD-MU/article/view/105498
Section
Editorial
Author Biography

Jutatip Sillabutra, ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University, Salaya, Nakhon Pathom 73170

Ph.D.

ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University