ครอบครัวและชุมชนกับการป้องกันสิ่งเสพติด

Main Article Content

Prapapun Chucharoen

Abstract

           ครอบครัวนับเป็นหน่วยย่อยที่สุดในสังคม แต่เป็นหน่วยสำคัญที่สุดในการบ่มเพาะมนุษย์เข้าสู่สังคม ในปัจจุบันมีรายงานการวิจัยบ่งชี้ถึงความสำคัญของครอบครัวในการบ่มเพาะคุณลักษณะต่างๆ ทั้งด้านบุคลิกภาพ จิตใจและปัญญา


           Urie Bronfenbrenner จิตแพทย์เชื้อสาย รัสเซีย อเมริกัน ผู้มีชื่อเสียงในการพัฒนาทฤษฎีระบบนิเวศน์ เพื่ออธิบายพัฒนาการเด็กที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยแวดล้อมเด็ก  ทฤษฎี Bronfenbrenner  จะเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่ปัจจัยครอบครัว ชุมชนและสังคม ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ ทางกายภาพ จิตใจ และปัญญา

Article Details

How to Cite
1.
Chucharoen P. ครอบครัวและชุมชนกับการป้องกันสิ่งเสพติด. J Public Hlth Dev [Internet]. 2011 Mar. 1 [cited 2024 Apr. 13];9(1):5-6. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/AIHD-MU/article/view/104499
Section
Editorial