การจัดการก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas management)

Main Article Content

Cheerawit Rattanapan

Abstract

ก๊าซเรือนกระจกเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดกลืนแสงและคายความร้อน โดยจะมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น ไอน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน เป็นต้น ซึ่งก๊าซเรือนกระจกนั้นมีหน้าที่ช่วยให้อุณหภูมิของโลกอบอุ่นและเหมาะแก่การดำรงชีวิตของพืช สัตว์ และมนุษย์ แต่ปัจจุบันความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศมีค่าสูงขึ้นมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์จนส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับสิ่งแวดล้อมจนเกิดภัยพิบัติต่างๆ ตามมา อาทิ น้ำท่วม ภัยแล้ง การกัดเซาะชายฝั่ง การเกิดหิมะตกอย่างหนัก การแปรปรวนของสภาพอากาศ เป็นต้น จนเกิดคำถามขึ้นว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่พวกเราควรทำบางอย่างเพื่อหยุดผลกระทบเหล่านี้ แต่ประชาชนทั่วไปยังเห็นว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องไกลตัว

Article Details

How to Cite
1.
Rattanapan C. การจัดการก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas management). J Public Hlth Dev [Internet]. 2017 Nov. 30 [cited 2024 Apr. 24];9(2):103-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/AIHD-MU/article/view/104492
Section
Editorial
Author Biography

Cheerawit Rattanapan, ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University, Salaya, Nakhon Pathom 73170

Assistant Professor,

ASEAN Institute for Health Development,

Mahidol University