Instructional Design and Achievement Test Construction in 21st Century in Theoretical subjects in the Field of Nursing Education

Authors

  • Chutchavarn Wongsaree วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • Kaewtawan Sirilukkananan คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

Keywords:

Instructional design in 21st century, Achievement Test Construction, Nursing Education

Abstract

At present, there is an increasing number of nursing education institutions in Thailand as well as more nurses from practice field moving to work in academic field. Due to the teaching and learning in the nursing program, teachers need to have knowledge in education as well, with the belief that teaching and learning design is effective only therefore, it will help develop learners in achieving effective learning outcomes. Importantly, in the teaching and learning process, the teacher not only has to maintain the standard of the course, but also has to adjust the teaching process to be in accordance with the characteristics of the students. Therefore, in order to manage the teaching and learning in the nursing program with efficiency and effectiveness, the author wrote this article. This article focuses on the method of teaching and learning design, the planning of creating the nursing education examination in theoretical subjects for the faculty in the Nursing Education field, the writing of learning objectives, and correctly defining words used to measure in accordance with behavioral objectives, which are all important and are related to the teaching plan and proposed teaching methods. Apart from that, this article proposes teaching methods relevant to nursing students in the 21st century or generation Z nursing student, and the content in creating the standardized professional achievement test are also presented through examples of blueprint analysis, issuing exams for readers to better understand.

References

ชัชวาล วงค์สารี. (2557). ผลของโปรแกรมการให้ความรู้แบบเข้มข้นต่อความรู้เรื่องการจำกัดน้ำในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม.(วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

ชัชวาล วงค์สารี. (2558). การสอนบนคลินิกในรายวิชาการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับนักศึกษา Generation Z. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ, 31( 2), 130 - 140.

ชัชวาล วงค์สารี. (2559). แนวคิดร่วมสมัยในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์. สไลด์ประกอบการบรรยายแก่ครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน. สืบค้นวันที่ 10 มกราคม 2561, จาก https://www.teacher.ssru.ac.th/chutchavarn_wo/.

ชัชวาล วงค์สารี. (2559a). คำนิยามวิธีการสอน วัตถุประสงค์และการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับวิธีการสอนรูปแบบต่างๆ. กาญจนบุรี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. (อัดสำเนา).

ชัชวาล วงค์สารี. (2560). คู่มือ การวิเคราะห์ข้อสอบทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เพรส.

ชัชวาล วงค์สารี. (2561). การจัดการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ : การเรียนรู้และเข้าใจผู้เรียนยุค Generation Z, สไลด์ประกอบการบรรยายแก่คณาจารย์และครูพี่เลี้ยง ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฏร์ธานี. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561, จาก https://www.teacher.ssru.ac.th/chutchavarn_wo/.

ชัชวาล วงค์สารี และอุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์. (2557). กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เพรส.

เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์, สุพจน์ พงศ์ประสบชัย, รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ. (2556). แนวคิดของการสอนทางคลินิก. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล: กรุงเทพเวชสาร.

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. (2552). การวัดผลและสร้างแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมชาย รัตนทองคำ. (2554). การออกแบบการสอนที่เป็นระบบ : เอกสารประกอบการสอนทางกายภาพบำบัด. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (อัดสำเนา).

เอกรินทร์ สี่มหาศาล, สมเกียรติ ภู่ระหงษ์, บุญลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์, และปิยากร เพชรรัตน์. (2553). นวัตกรรมการเรียนการสอน. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เทคนิคพริ้นติ้ง.

Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., . . . Wittrock, M. C. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives, abridged edition. White Plains, NY: Longman.

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Cognitive Domain: Longman.

Bloom, B. S. (1985). Generalizations about talent development. Developing talent in young people, 507-549.

Cant, R. P., & Cooper, S. J. (2011). The benefits of debriefing as formative feedback in nurse education. Australian Journal of Advanced Nursing, 29(1), 37.

Demirtas, H., & Hedeker, D. (2016). Computing the point-biserial correlation under any underlying continuous distribution. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 45(8), 2744-2751.

Dyess, S. M., & Sherman, R. O. (2009). The first year of practice: New graduate nurses’ transition and learning needs. The Journal of Continuing Education in Nursing, 40(9), 403-410.

Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: An overview. Theory into practice, 41(4), 212-218.

Kizlik, B.(2011). How to write learning objectives that meet demanding behavioral criteria. Recuperado de https://www.adprima.com/objectives.htm.

Nicol, D. (2007). E-assessment by design: using multiple-choice tests to good effect. Journal of Further and higher Education, 31(1), 53-64.

Schmehl, P. (2014). Introduction to concept mapping in nursing. Jones & Bartlett Publishers.

Sladek, S. & Grabinger, A. (2014). Gen Z The first generation of the 21st century has arrived! XYZUniversity. Retrieved July 27, 2018 form https://xyzuniversity.com/wp-content/uploads/2014/02/GenZ_Final.pdf.

Snow, E. L., Jackson, G. T., & McNamara, D. S. (2014). Emergent behaviors in computer - based learning environments : Computational signals of catching up. Computers in Human Behavior. (41), 62-70.

Downloads

Published

2019-12-27

How to Cite

Wongsaree, C., & Sirilukkananan, K. (2019). Instructional Design and Achievement Test Construction in 21st Century in Theoretical subjects in the Field of Nursing Education. Journal of Health and Health Management, 5(2), 1–22. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/slc/article/view/240090

Issue

Section

Academic Articles