Situation of Teenage Pregnancy and Nurses’ Roles

Authors

  • ศิริพร จิรวัฒน์กุล ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

teenage pregnancy, nurses’ role

Abstract

Teenage pregnancy is considered one of the communal problems in developing countries. Teenage pregnancy is regarded as unwanted pregnancy. Even though, a girl is married, wants to get pregnant or the family is capable of having a child. According to a number of health risks, economic and social problems due to teenage pregnancy, these problems related to pregnancy of girls who are age under 20 years old, affects to quality of population of the nation, economic and social impact. Nurses play an important role in prevention and dealing with problems related to teenage pregnancy from upstream to downstream. This article aims to present information both in quantitatively and qualitatively related to a situation of teenage pregnancy in Thailand and roles of nurses who are the important health personnel in preventing and dealing with teenage pregnancy.

References

กมลรัตน์ สังขรัตน์. (2556). การศึกษาผลกระทบ ทางด้านสังคมเศรษฐกิจจากการตั้งครรภ์ของ วัยรุน่ ในประเทศไทย (รายงานวิจัย). นครสวรรค์: ศูนย์อนามัยที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์.

กรมอนามัย, สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์. (ม.ป.ป.). นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการ เจริญพันธุแ์ หง่ ชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2553 –2557). ม.ป.พ.

กรมอนามัย, สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์. (2557ก). นโยบายแนวทางการดำเนินงานและการติดตาม ประเมินผล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

กรมอนามัย, สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์. (2557ข). สถิติการคลอดของแม่วัยรุ่น ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556. กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม ราชูปถัมภ์.

กรมอนามัย, สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์. (2557ค). รายงานเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์.

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย. (2556). แม่วัยใส: ความท้าทาย การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น. กรุงเทพฯ: แอดวานส์ปริ้นติ้งจำกัด.

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนกลไกระดับชาติเพื่อขับเคลื่อน นโยบายด้านเด็ก และเยาวชน, สำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย โอกาส และผูสู้งอายุ, กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์, ทีมประสานงาน ส่วนกลาง (core team) ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สสส. และ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (2557). การศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของไทย. ใน การประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2557, [เอกสาร อัดสำเนา]. กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์.

จรรยาวัฒน์ ทับจันทร์, ผาสุก แก้วเจริญตา, ดวงเนตร เพ็ชรกิจ และขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ ตรีรมณ์. (2555, มกราคม). ทางออก...ทางเลือกระบบ บริการสุขภาพชุมชนป้องกัน แก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม. ใน การประชุมวิชาการ มหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่ 2, อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ.

บรรพจน์ สุวรรณชาติ และประภัสสร เอื้อลลิตชูวงศ์. (2550). อายุของมารดากับผลของการคลอด. ศรีนครินทร์เวชสาร, 22(4), น. 58 – 62.

บัณฑูร ลวรัตนากร. (2555). อายุมารดากับผลการคลอด ของมารดาที่มาคลอดที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7, 11(1), น. 1-9.

เบญจพร ปญั ญายง. (2554). การทบทวนองคค์ วามรูก้ าร ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น. กรุงเทพฯ: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.

ศิริพร จิรวัฒน์กุล, กฤตยา แสวงเจริญ, ดารุณี จงอุดมการณ์, นิลุบล รุจิระประเสริฐ, วราลักษณ์ กิตติพงษ์ไพศาล, สมจิตร เมืองพิล, อิงคฏา โคตรนารา, บำเพ็ญ คำดี, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล, ดารุณี ลงอุดมการณ์, รชยา ยิกุสงข์, สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ, สรวงสุดา เจริญวงศ์. (2555). สถานการณ์การตั้งครรภว์ ัยรุน่ : การรับรูข้ องวัยรุน่ ใน 7 จังหวัด ของประเทศไทย. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 21(5), น. 865-77.

ศรีเพ็ญ ตันติเวส, ทรงยศ พิลาสันต์, อินทิรา ยมาภัย, ยศ ตีระวัฒนานนท์, ชลัญธร โยธาสมุทร, อภิญญา มัคเดช และณัฐจรัส เองมหัสสกุล. (2556). สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในประเทศไทย 2556. กรุงเทพฯ: โครงการ ประเมินผลเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. (ม.ป.ป.). สรุปสถิติ ที่สำคัญ พ.ศ. 2556. [เอกสารอัดสำเนา]. กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.

Teenage pregnancy independent advisory group final report. (2010). Teenage pregnancy: Past success – future challenges. Retrieved December 25, 2014, from http://www.gov.uk/government/ publications/teenage - pregnancy - past - successes

UNFPA Thailand. (2013, June). Minutes of the selected stakeholder consultation on the issues of adolescent pregnancy in Thailand, Sukosol Hotel, Bangkok.

UNICEF. (2001). A league table of teenage births in rich nations: Innocenti report card no. 3. Florence: UNICEF Innocenti research centre.

UNICEF. (2010). The national campaign to prevent teen pregnancy: Teen pregnancy and violence.

UNICEF. (2012). The national campaign to prevent teen pregnancy: Teen pregnancy and education 2010. Retrieved August 14, 2012, from http://www.thenational campaign.org/why-it-matters/pdf.

United Nations. (2012). Update for the MDG database: Adolescent birth rate 2012. Department of economic and social affairs, Population division. Retrieved November 25, 2013, from http://unstats. un.org/pop/DB/Fert/A/MDG 2012.

World Health Organization. (2010). Position paper on mainstreaming adolescent pregnancy in efforts to make pregnancy safer. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2011). WHO guidelines on preventing early pregnancy and poor reproductive outcomes among adolescent in developing countries. Geneva: World Health Organization.

Downloads

Published

2015-04-01

How to Cite

จิรวัฒน์กุล ศ. (2015). Situation of Teenage Pregnancy and Nurses’ Roles. Journal of Health and Health Management, 2(1), 1–11. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/slc/article/view/221683

Issue

Section

Academic Articles