Journal of Health and Health Management Approved by TCI.

2021-07-14

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ขอขอบคุณทุกบทความที่ส่งเข้ามา เรามีความตั้งใจจะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น  เพื่อให้บทความที่ส่งเข้ามามีคุณภาพ ได้นำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการต่อไป