กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ที่ต้องควบคุมเป็นกรณีพิเศษ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล