กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบผลการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไส้ติ่ง ก่อนและหลังใช้ แบบประเมิน Alvarado score Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล