กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลุ่มอาการเมแทบอลิกในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลเสนา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล