กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร: กรณีศึกษาเกษตรใน ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล