กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับการเรียนรู้ผ่านแผนที่มโนทัศน์ และการสะท้อนคิดต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาพยาบาล ในจังหวัดปัตตานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล