กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมต่อความรู้ ความเครียด และสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงในระยะคลอด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล