กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพในการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF