กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของความรอบรู้ด้านสุขภาพและการรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเองต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสามจังหวัดชายแดนใต้ประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล