Return to Article Details ผลการจัดบริการพยาบาลผ่าตัดตามแนวคิดลีนต่อระยะเวลาการรอคอยและความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล