Return to Article Details Pregnant Women’s Experience with Electronic Fetal Monitoring During First Stage of Labor(ประสบการณ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจประเมิน ด้วยเครื่องบันทึกการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์แบบอิเลคทรอนิคส์ ในระยะรอคลอด) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล