กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน :บทบาทการป้องกันเชิงรุกของพยาบาล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF