กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปฏิบัติดานจิตวิญญาณ: การภาวนาอธิษฐานตามแบบคริสตศาสนา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF