กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกของภาวะซึมเศรา การรับรูปญหา และรูปแบบการเผชิญปญหาของกลุมหญิงรักหญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Prevalence of Depression, Problem recognition and Coping Strategies among Lesbians, in Northeastern Thailand ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF