กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยสนุบสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศราในผูสูงอาย:ความแตกตางระหว่างเพศหญืงและชาย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF