กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ให้การพึ่งพาเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เริมเข้าสู่ระยะสุดทาย EFFECTS OF A SUPPORTIVE EDUCATIVE PROGRAM ON CARE BEHAVIOR OF BEGINNING TO END STAGE LEUKEMIC SCHOOL AGE CHILDREN’S DEPENDENT ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF