กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนานาระบบบริการการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุในชุมชน ภายใต้บริบทของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง Development of Long Term Care Service System for Community Older Persons in the Context of a Secondary Care Hospital ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF