กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสนับสนุนคํ้าจุนของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลUlin General Hospital เมืองBanjarmasin ประเทศอินโดฯ The Supportive Care Needs of Stroke Caregivers during Hospital Stay at Ulin General Hospital, South Kalimantan, Indonesia ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF