กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจในหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต Effect of Clinical Nursing Practice Guideline for Preventing Ventilator Associated Pneumonia in Neonatal Intensive Care Unit ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF