กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างพลังอำานาจกับการจัดการโรคเรื้อรังในเขตชนบท (Empowerment and Chronic Illness in a Rural Context) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF