กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2565): Mahidol R2R e-Journal Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล