กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF