กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระบบงานทันตสาธารณสุขภายหลังการถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาสถานีอนามัยสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF