กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะความเครียดของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น Download Download PDF