กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติในการสร้างเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ในวารสารและวิทยานิพนธ์ทางการแพทย์ และสาธารณสุขของไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF