กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สถานการณ์การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอาหารพร้อมบริโภค: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF