Return to Article Details ประสิทธิภาพการเรียนรู้หัตถการการพยาบาลเบื้องต้นเรื่องการเช็ดตาของนักศึกษาพยาบาลผ่านการใช้โมบายแอปพลิเคชั่นแบบมีปฏิสัมพันธ์Effectiveness of interactive mobile application instruction on students’ knowledge on eye cleaning Download Download PDF