กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม - มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF