กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินต้นทุนต่อหน่วยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตักิารของกลุ่มห้องปฏิบตักิารทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy