กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินผลนโยบายต่อการขับเคลื่อนโครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในพื้นที่ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2555 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy