เครื่องมือวินิจฉัยคอรอยด์ Choroidal Imaging

Main Article Content

กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล
ณัฐดนัย ปิ่นคำ

Abstract

ร้อยละ 70 ของเลือดที่มาเลี้ยงลูกตาอยู่ที่คอรอยด์ (choroid) ซึ่งเป็นอวัยวะที่หล่อเลี้ยงและให้สารอาหารแก่จอตา (retina) หากมีความผิดปกติที่คอรอยด์ เช่น การอักเสบ การติดเชื้อ ความผิดปกติทางหลอดเลือด เป็นต้น ก็อาจทำให้มีผลต่อจอตาและทำให้การมองเห็นลดลงได้ ดังนั้น การที่เราเข้าใจลักษณะทางกายวิภาคและหน้าที่ของคอรอยด์ จะนำไปสู่การเข้าใจถึงตัวโรคต่างๆ ของจอตาและคอรอยด์ได้ ทำให้เราสามารถวินิจฉัย รักษา และติดตามโรคกลุ่มนี้ได้อย่างถูกต้อง 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Review Article

References

Choroidal histology [Internet] Available from: http://www.daviddarling.info/encyclopedia/C/choroid.html.

Sarah Mrejen, MD, Richard F. Spaide, MD. Major review Optical coherence tomography: Imaging of the choroid and beyond. Survey of ophthalmology 2013;58:387-429.

The American Academy of Ophthalmology. The Basic and clinical sciences section 12th 2014-2015.

Jay Chhablani, Ian Y. Wong, Igor Kozak. Retinal and Choroidal Imaging Update, Choroidal imaging: A review. Saudi Journal of Ophthalmology 2014:28:123–128.

Caio V. Regatieri, Lauren Branchini, James G. Fujimoto, and Jay. Choroidal imaging using spectral-domain optical coherence tomography 2012;32(5): 865–876.

Ryan, Stephen. Retina 2013:1(5).

Ophthalmologic Ultrasound [Internet] Available from: http://eyewiki.aao.org/Ophthalmologic_Ultrasound.

Sergio Copete, Ignacio Flores-Moreno, Javier A Montero, Jay S Duker,José M Ruiz-Moreno. Direct comparison of spectral-domain and swept-source OCT in the measurement of choroidal thickness in normal eyes 2013.

Imaging Ophthalmology [Internet] Available from: http://www.intechopen.com/books/ophthalmology-current-clinical-and-research-updates/imaging-in-ophthalmology.

Maruko I, Iida T, Sugano Y, et al. One-year choroidal thickness results after photodynamic therapy for central serous chorioretinopathy. Retina 2011;31:1921–7.

Jirarattanasopa P, Ooto S, Tsujikawa A, et al. Assessment of macular choroidal thickness by optical coherence tomography and angiographic changes in central serous chorioretinopathy. Ophthalmology 2012;119:1666–78.