รายงานผู้ป่วย: ภาวะเส้นประสาทตาอักเสบผิดแบบจากโรคนิวโรมัยอิลัยติสออฟติกา

Main Article Content

Suntaree Thitiwichienlert
Wimolwan Tangpagasit

Abstract

A Case Report: Neuromyelitis optica-related atypical optic neuritis

นิวโรมัยอิลัยติสออฟติกา เป็นกลุ่มโรคออโตอิมมูนชนิดหนึ่งที่พบพยาธิสภาพของเยื่อหุ้มไมอีลินของ
เส้นประสาทตา ประสาทไขสันหลัง และสมองบางส่วน เช่น ไฮโปธามัส ถูกทาลาย ผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นประสาท
ตาอักเสบจากโรคนิวโรมัยอิลัยติสออฟติกามักมีลักษณะทางคลินิกไม่จาเพาะ ซึ่งแตกต่างจากภาวะเส้นประสาท
ตาอักเสบที่พบร่วมกับโรคมัลติเพิล สเคลอโรซิส รายงานผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 54 ปี มาด้วยอาการตามองเห็น
ลดลงทั้งสองข้างอย่างฉับพลัน และค่อยๆ แย่ลงโดยมีอาการปวดนามาก่อน ตรวจตาพบการตอบสนองของรู
ม่านตาต่อแสงลดลง และตรวจขั้วประสาทตาพบมีขั้วประสาทตาปกติทั้งสองข้าง การตรวจร่างกายทางระบบ
ประสาทไม่พบกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออาการชา ผลตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมองและเบ้าตาพบความ
ผิดปกติของเส้นประสาทตาทั้งสองข้างโดยที่ไม่พบความผิดปกติบริเวณสมองร่วมด้วย การตรวจเลือดพบ
แอนติบอดีต่ออะควาพอริน 4 จึงสนับสนุนว่า เป็นโรคนิวโรมัยอิลัยติสออฟติกา

A Case Report: Neuromyelitis optica-related atypical optic neuritis

Neuromyelitis optica (NMO) is an autoimmune demyelinating disease affects the optic
nerve and spinal cord and certain parts of the brain such as the hypothalamus. Patients with
NMO-related optic neuritis often present with atypical features which differ from optic
neuritis associated with multiple sclerosis (MS).We present a 54-year-old healthy female
complaining of bilateral painful progressive visual loss. Eye examinations revealed afferent
pupillary defect and normal optic disc appearances. Neurological examinations revealed no
motor and sensory deficits. MRI brain and orbit demonstrated bilateral optic nerve enhancing
lesions without any brain lesions. The diagnosis was confirmed by a serum test showing
aquaporin-4 immunoglobulin G antibodies (AQP4-IgG) seropositivity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Case Report

References

Voss E, Raab P, Trebst C, Stangel M. Clinical approach to optic neuritis: pitfalls, red flags and differential diagnosis. Ther Adv Neurol Disord. 2011 Mar;4(2):123-34.

Lee AG, Lin DJ, Kaufman M, Golnik KC, Vaphiades MS, Eggenberger E. Atypical features prompting neuroimaging in acute optic neuropathy in adults. Can J Ophthalmol. 2000;35:325–30.

Wingerchuck DM, Lennon VA, Pittock SJ, Lucchinetti CF, Weinshenker BG. Revised diagnostic criteria for neuromyelitis optica. Neurology.2006;66:1485-9.

Wingerchuk DM, Banwell B, Bennett JL, Cabre P, Carroll W, Chitnis T, de Seze J, Fujihara K, Greenberg B, Jacob A, Jarius S, Lana-Peixoto M, Levy M, Simon JH, Tenembaum S, Traboulsee AL, Waters P, Wellik KE, Weinshenker BG; International Panel for NMO Diagnosis. International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum. disorders. Neurology. 2015 Jul 14;85(2):177-89.

Wingerchuk DM, Hogancamp WF, O’Brien PC, Weinshenker BG. The clinical course of neuromyelitis optica (Devic’s syndrome). Neurology 1999;53:1107-1114.

Beck RW, Gal RL.Treatment of acute optic neuritis: a summary of findings from the optic neuritis treatment trial. Arch Ophthalmol. 2008 Jul;126(7):994-5.

Atkins EJ, Biousse V, Newman NJ. The natural history of optic neuritis. Rev Neurol Dis. 2006 Spring;3(2):45-56.

Jarius S, Wildemann B. Aquaporin-4 antibodies (NMO-IgG) as a serological marker of neuromyelitis optica: a critical review of the literature.Brain Pathol. 2013 Nov;23(6):661-83.

Jacob A, McKeon A, Nakashima I, Sato DK, Elsone L, Fujihara K, de Seze J.Current concept of neuromyelitis optica (NMO) and NMO spectrum disorders. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013 Aug;84(8):922-30.

Malik A, Ahmed M, Golnik K. Treatment options for atypical optic neuritis. Indian J Ophthalmol.2014;62:982-4.