การฉีดยาสเตียรอยด์ในผู้ป่วยภูมิแพ้ที่ตาชนิด Vernal Keratoconjunctivitis (VKC)

Main Article Content

อาจารย์แพทย์หญิงวิมลวรรณ จูวัฒนสำราญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงมัญชิมา มะกรวัฒนะ
แพทย์หญิงสุนทรี ธิติวิเชียรเลิศ

Abstract

โรคภูมิแพ้เยื่อบุตาชนิด Vernal keratoconjunctivitis เป็นปัญหาที่จักษุแพทย์พบได้เป็นประจำในเวชปฎิบัติบางครั้งการรักษาด้วยวิธีการทั่วไป อาจไม่สามารถให้การักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรักษาด้วยวิธีการิื่นอีกหรือไม่ท่านมีอาการดีขึ้นได้ 

 

A Case Report : Supratarsal Injection of Corticosteroids
in Refractory Vernal Keratoconjunctivitis (VKC)

Abstract
Vernal keratoconjunctivitis is common allergic conjunctivitis in childhood and adolescent. We report a Thai 12 years old girl with long-standing severe ocular itching, irritation, minimal photophobia, cobblestone papillae and superficial punctate keratopathy in both eyes. Her vision was unchanged and unresponsived to topical steroid and artificial tears had given only limited relief. In addition to treat with supratarsal dexamethasone phosphate 0.5 ml injection in both eyes, partial debridement in left eye was performed.
Results : At two week follow-up, the symptoms of ocular itching, irritation, photophobia were improved. The imflammation of conjunctiva and cornea showed improvement. Cobblestone papillae in both eyes was regressed after 4 weeks of therapy.
Conclusions : Supratarsal Dexamethasone phosphate injection effectively and rapidly resolved symptoms and signs associated VKC. This showed that supratarsal Dexamethasone phosphate injection can be the effective primary and adjunctive treatment of refractory VKC.


Article Details

Section
Case Report

References

Friedlaender MH. Ocular immune response.

In : Friedlaender MH, ed. Allergy and Immunology

of the eye, 2nd edition. New York :

Press Ltd. 1993:53-73.

Heidemann DG. Atopic and Vernal keratoconjunctivitis.

Focal Points 200 1;19:1-12.