ผลการผ่าตัดลอกต้อเนื้อต่อค่าสายตาเอียงที่กระจกตา

Main Article Content

รองศาสตราจารย์นายแพทย์โกศล คำพิทักษ์

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการผ่าตัดลอกต้อเนื้อต่อค่าสายตาเอียงที่กระจกตา

วิธีการ: ศึกษาในตาที่เป็นต้อเนื้อครั้งแรก 20 ตา จากผู้ป่วยจำนวน 20 ราย ทำการวัดค่าสายตาเอียงที่กระจกตาโดยใช้เครื่อง corneal topography ก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัดเดือนที่ 1 เดือนที่ 3 และเดือนที่ 6 แล้วนำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ paired t-test

ผลการศึกษา: พบว่าค่าสายตาเอียงที่กระจกตา ก่อนผ่าตัดลอกต้อเนื้อ หลังผ่าตัดเดือนที่ 1 เดือนที่ 3 และเดือนที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ± 4.79, 2.59 ± 2.38, 2.24 ± 1.78 และ 2.13 ± 1.77 ตามลำดับ จากการทดสอบค่าสถิติพบว่า ค่าสายตาเอียงที่กระจกตาลดลงจากก่อนผ่าตัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)

สรุป: การผ่าตัดลอกต้อเนื้อมีผลทำให้ค่าสายตาเอียงที่กระจกตาลดลง

 

The Effect of Pterygium Excision on Corneal Astigmatism

Objective: To determine the effect of pterygium surgery on corneal astigmatism.

Methods: A prospective, nonrandomized, self-controlled trial. Twenty eyes of 20 patients with primary pterygium were included in this study. The corneal astigmatism was measured preoperatively and 1, 3, 6 month postoperatively by corneal topography. Differences between pre- and postoperative values were evaluated statistically with paired t-test.

Results: The mean diopter of corneal astigmatism at pre-operative, post pterygium excision one month, three months and six months were 4.44 ± 4.79, 2.59 ± 2.38, 2.24 ± 1.78 and 2.13 ± 1.77 respectively. The mean corneal astigmatism decreased significantly (p < 0.05) from preoperation to postoperation.

Conclusion: Pterygium excision significantly reduces corneal astigmatism.

Article Details

Section
Original Study