สภาวะสุขภาพตาและโรคตาที่พบบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุในชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาหาความชุกของโรคตาที่พบบ่อย และค่าความดันลูกตาของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำมาวางแผนการให้การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุในจังหวัดปทุมธานี

วิธีการศึกษา: จัดงานวันสุขภาพตาดีในผู้สูงอายุ ให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไปจากชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯมาตรวจสุขภาพตา ประกอบด้วยการวัดความดันลูกตา ค่าสายตาปกติ และตรวจตาด้วยเครื่อง salit-lamp biomicroscope เพื่อหาโรคตาที่พบบ่อย เช่น ต้อลม ต้อเนื้อ และต้อกระจก

ผลการศึกษา: จากการศึกษาพบว่ามีผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปมารับการตรวจสุขภาพตาจำนวน 137 คน มีค่าความดันลูกตาตั้งแต่ 7-29 mmHg (เฉลี่ย 13.4 mmHg, SD 3.64 mmHg), ตรวจพบภาวะสายตาผิดปกติรวม 85 คน (62%) เป็นสายตาสั้น (myopia) จำนวน 4 คน (2.9%) สายตายาว (hyperopia) จำนวน 43 คน (31.4%), สายตาเอียง (astigmatism) จำนวน 14 คน (10.2%), สายตาสั้นหรือยาวร่วมกับสายตาเอียงจำนวน 24 คน (27.5%), โรคต้อลมจำนวน 105 คน (76.6%), โรคต้อเนื้อจำนวน 27 คน (19.7%) และโรคต้อกระจกจำนวน 47 คน (34.3%)

สรุป: ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ตรวจพบโรคต่างๆ เช่น ภาวะสายตาผิดปกติ โรคต้อลม ต้อเนื้อ และต้อกระจกได้บ่อย จึงควรมีการวางแผนให้การดูแลรักษาที่เหมาะสมสำหรับประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุ

 

Prevalence of ocular health and common eye diseases in elderly from Seniors Club,Thammasat University Hospital

Objections: To describe the prevalence of common eye diseases and intraocular pressure in elderly persons from Seniors Club, Thammasat University Hospital, which could lead to interventions to improve eye health care in elderly patients in Pathum thani province.

Methods: Elderly persons age 51 years or older which participated in Good eye health day event were included in this study. The intraocular pressure, refractive error, and slit-lamp biomicroscopic examinations were performed to detect the common eye diseases, such as pinguecula, pterygium and cataract.

Results: From the event, 137 patients were included. The intraocular pressure was 7-29 mmHg (Mean = 13.4 mmHg, SD 3.64 mmHg). The number of patients with refractive error was 85 (62%), 4 (2.9%) reported myopia, 43 (31.4%) reported hyperopia, 14 (10.2%) reported astigmatism and 43 (31.4%) reported mixed astigmatism. Pinguecula was demonstrated in 105 patients (76.6%), pterygium in 27 patients (19.7%) and cataract in 47 patients (34.3%) respectively.

Conclusions: Common eye diseases such as pinguecula, pterygium and cataract were frequently detected in the elderly persons. Appropriate eye health care should be established for the elderly in the population.


Article Details

Section
Original Study

References

วัฒนีย์ เย็นจิตร. โครงการสำรวจสภาวะตาบอด สายตาเลือนราง และโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุข รวมทั้งการประเมิณสมรรถภาพ ความพิการทางการมองเห็นในประเทศไทย พ.ศ. 2549-2550. วารสารจักษุสาธารณสุข 2548; 19(2):101:105.

ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์. ประภัสร์ ศุขศรีไพศาล. จักษุวิทยา สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป. กรุงเทพฯ:อุษาการพิมพ์; 2545.

He M, Huang W, Li Y, Zheng Y, Yin Q, Foster PJ. Refractive error and biometry in older Chinese adults. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2009 Jun 24.

Yekta AA, Fotouhi A, Khabazkhoob M, Hashemi H, Ostadimoghaddam H, Heravian J, Mehravaran S. The prevalence of refractive errors and its determinants in the elderly population of Mashhad, Iran. Ophthalmic Epidemiol. 2009;16(3):198-203.

Schellini SA, Durkin SR, Hoyama E, Hirai F, Cordeiro R, Casson RJ, Selva D, Padovani CR. Prevalence of refractive errors in a Brazillian population: the Botucatu eye study. Ophthalmic Epidemiol. 2009;16(2):90-7.

Lamoureux EI, Saw SM, Thumboo J, Wee HI, Aung T, Mitchell P, Wong TY. The impact of corrected and uncorrected refractive error on visual functioning. Invest Ophthalmol Vis Sci.2009;50(6):2614-20.

วัศนีย์ เย็นจิตร. คำจำกัดความในการปฏิบัติการและแนวทางปฏิบัติ โครงการการสำรวจสภาวะตาบอด สายตาเลือนราง และโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุข รวมทั้งการประเมินสมรรถภาพความพิการทางการมองเห็นในประเทศไทย พ.ศ.2549-2550. วารสารจักษุสาธารณสุข 2549; 20(1):18-20.

American academy of Ophthalmology. Basic and clinical science course: Glaucoma section 10; 2008-2009.