Daily activities related glaucoma

Main Article Content

นายแพทย์อนุวัชร์ พฤทธิพงศ์สิทธิ์
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมัญชิมา มะกรวัฒนะ

Abstract

ปัจจัยเสี่ยงต่อการดำเนินของโรคที่สำคัญในโรคต้อหินมีหลายอย่าง เช่น Intraocular pressure Diurnalvariation Central corneal thickness อายุ กรรมพันธุ์หรือเชื้อชาติเป็นต้น ซึ่งมีทั้งปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น Intraocular pressure (IOP) ซึ่งปัจจุบันเป็นปัจจัยหลักที่แพทย์พยายามควบคุมเพื่อลดการดำเนินของโรคด้วยการใช้ยาการเลเซอร์ หรือการผ่าตัดนอกจากปัจจัยเสี่ยงหลัก ๆ ที่ยอมรับกันแล้ว ยังมีอีกหลายปัจจัยเสี่ยงที่น่าสนใจ และบางอย่างก็อยู่ระหว่างการวิจัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินโรคต้อหินมากน้อยเพียงใดในบทความนี้จะกล่าวถึงกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่อาจมีความเกี่ยวข้องต่อการดำเนินโรคของโรคต้อหินได้แก่ การออกกำลังกายแบบต่าง ๆ การดื่มน้ำ การใส่เนคไท การเล่นเครื่องดนตรีจำพวกเครื่องเป่า

Article Details

Section
Review Article

References

Konstantinos N, Irene A, Georger N, Theodosios C, Konstantinos V, Vasilios K. Aerobic exercise and

intraocular pressure in normotensive and glaucoma patients. BMC Ophthalmology. 2009; 9(6).

Passo MS, Goldberg L, Elliot DL. Exercise training reduces intraocular pressure among subjects suspected of having glaucoma. Arch Ophthalmol. 1991; 109: p. 1096-8.

Shapiro A, Wolf E, Ferber I, Merin S. The effect of physical activity on the intraocular pressure of glaucomatous patients. Eur J Appl Physiol. 1983; 52: p. 136-38.

Martin B, Harris A, Hammel T. Mechnism of exercise-induced ocular hypotension. Incest Ophthalmol Vis Sci. 1999; 40: p. 1011-5.

Myers KJ. The effect of exercise on intraocular pressure. Invest Ophthalmol. 1974; 13: p. 74-76.

Qureshi IA. The effects of mild, moderate and severe exercise on intraocular pressure in glaucoma patients. Jpn J physiol. 1995; 45: p. 561-9.

Ashkenazi I, Melamed S, Blumenthal M. The effect of continuous strenuous exercise on intraocular

pressure. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1992; 33: p. 2874-7.

Stewart RH, LeBlanc R, Becker B. Effects of exercise on aqueous dynamics. Am J Ophthalmol. 1970; 69: p. 245-8.

Biggs R, Macfarlane RG, Pilling J. Observations on fi brinolysis. Lancet. 1947; 1: p. 402-409.

Orgul S, Flammer J. Moderate exertion lasting only seconds reduces intraocular pressure. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 1994; 232: p. 262-4.

Lanigan LP, Clark CV, Hill DW. Intraocular pressure responses to systemic autonomic stimulation.

Eye. 1989; 3: p. 477-83.

Haynes WL, Johnson AT, Alward WL. Effects of jogging exercise on patients with the pigmentary

dispersion syndrome and pigmentary glaucoma.Ophthalmology. 1992; 99: p. 1096-103.

Mastropasqua L, Carpineto P, Ciancaglini M, Gallenga PE. The effectiveness of dapiprazole in

preventing exercise-induced IOP increase in patients with pigmentary dispersion syndrome.

Int Ophthalmol. 1996; 19: p. 359-62.

Kielar RA, Teralinna P, Rowe DG, Jackson G. Standardized aerobic and anaerobic exercise:

differential effects on intraocular tension, blood pH and lactate. Incest Ophthalmol. 1975; 14: p. 782-785.

Marcus DF, Krupin T, Podos SM, Becker B. The effect of exercise on intraocular pressure, I:

human being. Invest Ophthalmol. 1970; 9: p. 749-752.

Avunduk AM, Yilmaz B, Sahin N, et al. The comparison of intraocular pressure reductions

after isometric and isokinetic exercises in normal individuals. Ophthalmologica. 1999; 213: p. 290-294.

Marcus DF, Edelhauser HF, Maksud MG, et al. Effects of a sustained muscular contraction on

human intraocular pressure. Clin SCi. 1974; 47: p. 249-257.

Imms FJ, Mehta D. Respiratory responses to sustained isometric muscle contractions in man:

the effect of muscle mass. J Physiol (London). 1989; 419: p. 1-14.

Poole DC, Ward SA, Whipp BJ. Control of blood-gas and acid-base status during isometric exercise

in human. J Physiol (London). 1988; 396: p. 365-377.

Qureshi IA, Xi XR, Huang YB, et al. Magnitude of decrease in intraocular pressure depends upon

intensity of exercise. Korean J Ophthalmol. 1996; 10: p. 109-115.

Passo MS, Goldberg L, Elliot DL, et al. Exercise conditioning and intraocular pressure. Am J

Opthalmol. 1987; 103: p. 754-757.

Vieira GM, Oliveira HB, de Andrade DT, Bottaro M, Ritch R. Intraocular pressure variation during

weight lifting. Arch Ophthalmol. 2006; 124: p. 1251-1254.

Wimpissinger B, Resch H, Berisha F, et al. Effects of isometric exercise on subfoveal choroidal blood

flow in smokers and nonsmokers. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2003; 44: p. 4859-4863.

Brody S, Erb C, Veit R, et al. Intraocular pressure changes: the infl uence of psychological stress and

the Valsalva maneuver. Biol Psychol. 1999; 51: p. 43-57.

Dickerman RD, Smith GH, Langham-Roof L, et al. Intraocular pressure changes during maximal

isometric contraction: does this refl ect intra-cranial pressure or retinal venous pressure? Neurol Res.

; 21: p. 243-246.

Rosen DA, Johnston VC. Ocular pressure patterns in the Valsalva maneuver. Arch Ophthalmol. 1959;

: p. 810-816.

Schuman JS, Massicotte EC, Connolly S, Hertzmark E, Mukherji B, Kunen MZ. Increased

intraocular pressure and visual fi eld defects in high resistance wind instrument players. Ophthalmology.

; 107: p. 127-133.

Krist D, Cursiefen C, Junemann A. Transitory intrathoracic and -abdominal pressure elevation

in the history of 64 patients with normla pressure glaucoma. Klin Monbl Augenheilkd. 2001; 218(4):

p. 209-13.

Baskaran M, Ramani K K. et al. Intraocular pressure changes and ocular biometry during Sirsasana

(headstand posture) in yoga practitioners. Ophthalmology. 2006; 113(8): p. 1327-32.

Gallardo MJ, Aggarwal N, Cavanagh HD, Whitson JT. Progression of glaucoma associated with

the Sirsasana (headstand) yoga posture. Advance in therapy. 2006; 23(6): p. 921-5.

Dimiter RB, Efstratios M, Andre D. Yoga can be dangerous-glaucomatous visual field defect

worsening due to postural yoga. Br J Ophthalmol.2007; 91(10).

Wolfgang L. The water-drinking test. Br J Ophthalmol. 1950; 34: p. 457-479.

Wolfgang L. Evaluation of the water-drinking test. Br J Ophthalmol. 1954; 38: p. 290.

Ivan goldberg, Colin I. Clement. The water drinking test. Am J Ophthalmol. 2010; 150(4):

p. 447-9.

Susanna R Jr, Hatanaka M, Vessani RM, Pinheiro A, Morita C. Correlation of asymmetric glaucomatous visual field damage and water-drinking test response. Invest Ophthalmo Vis Sci. 2006; 47(2): p. 641-4.

De Moraes CG, Reis AS, Cacalcante AF, Sano ME. Choroidal expansion during the water drinking test. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2009; 247(3): p. 358-9.

Areevijit P, Makornwattana M, Prutthipongsit A. Comparison the results of water drinking test by

different drinking method in promary open angle glaucoma patients. Thammasat Thai journal

phthalmology. In press. 2012.

Bain WER, Maurice DM. Physiologic variations in the intraocular pressure. Trans Ophthalmol

soc UK. 1959; 79: p. 249-60.

C Teng, R Gurses-Ozden, J M Liebmann, C tello, R Ritch. Effect of a tight necktie on intraocular

pressure. Br J Ophthalmol. 2003; 87: p. 946-8.

Patrick T, Paul D. O’Brien. Does extended wear of a tight necktie cause raised intraocular pressure.

J glaucoma. 2005; 14: p. 508-10.

Aydin P, Oram O, Akman A, Dursun D. Effect of wind instrument playing on intraocular pressure.

J Glaucoma. 2000; 9(4): p. 332-4.

Schmidtmann G, jahnke S, Seidel EJ, Sickenberger W, Grein Hj. Intraocular pressure fluctuations in

professional brass and woodwind musicians during common playing conditions. Graefes Arch Clin

Exp Ophthalmol. 2011; 249(6): p. 895-901.

Ivan Goldberg, Colin I, Clement. The water drinking test. American journal of ophthalmology.

; 150(4): p. 447-9.

R susanna Jr, R M Vessani, L Sakara, L C Zacarias, M Hatanaka. The relation between intraocular

pressure peak in the water drinking test and visual field progression in glaucoma. Br J ophthalmol.

; 89: p. 1298-301.