Contact Lenses

Main Article Content

อาจารย์นายแพทย์วรนาถ ทัตติยกุล
แพทย์หญิงสุธนี สนธิรติ

Abstract

ผู้ป่วยที่มีสายตาผิดปกติ เมื่อได้รับการตรวจวัดสายตาและได้รับคำแนะนำให้ใส่แว่นตาจะมีผู้ป่วยส่วนหนึ่ง เลือกที่จะใช้คอนแทคเลนส์ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมากขึ้น เพราะนอกจากสามารถแก้ไขสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียงแล้ว คอนแทคเลนส์ยังช่วยให้ผู้ใช้มีความสะดวกและความคล่องตัวในการใช้งานและยังมีประโยชน์ อื่นๆอีกหลายประการ อย่างไรก็ตามการจะเลือกผู้ป่วยที่เหมาะกับใช้คอนแทคเลนส์จำเป็นต้องทราบข้อบ่งชี้ ในการใช้ การเลือกชนิดของคอนแทคเลนส์ การดูแลรักษา และภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Review Article