ความแม่นยำของ Red Amsler Grid สำหรับการตรวจคัดกรองโรคของจอประสาทตาซึ่งเกิดจากการใช้ยา Chloroquine และ Hydroxychloroquine

Main Article Content

อาจารย์ แพทย์หญิง วราภรณ์ มิตรสันติสุข
แพทย์หญิง เบญจพร สิกขมาน

Abstract

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความแม่นยำของ Red Amsler grid ในการตรวจคัดกรองโรคของจอประสาทตาซึ่งเกิดจากการใช้ยากลุ่ม Chloroquine และ Hydroxychloroquine

รูปแบบการศึกษา : Diagnostic test

วิธีการศึกษา : เก็บข้อมูลจากผู้ป่วยจำนวน 60 คนที่ได้รับยา Chloroquine และ Hydroxychloroquine โดยทั้งหมดจะได้รับการตรวจด้วย Amsler grid และ Red Amsler grid

 นำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบค่าความไว และค่าความจำเพาะ โดยเทียบกับการตรวจด้วย Humphrey visual field 10-2 red target ซึ่งเป็น gold standard

ผลการศึกษา : มีผู้ที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมจากการได้รับยา Chloroquine และ Hydroxychloroquine ในการศึกษานี้ทั้งหมด 7 คน คิดเป็น 11.66%

ค่าความแม่นยำของทั้ง Red amsler grid และ Amsler grid มีค่าเท่ากันเท่ากับ 95% ค่าความไวของทั้ง Red amsler grid และ Amsler grid มีค่าเท่ากันเท่ากับ 57.14%

 ค่าความจำเพาะของทั้ง Red amsler grid และ Amsler grid มีค่าเท่ากันเท่ากับ 100%

บทสรุป : Red amsler grid และ Amsler grid อาจมีความไวในการใช้ในการตรวจคัดกรองภาวะจอประสาทตาเสื่อมจากการได้รับยากลุ่ม Chloroquine และ Hydroxychloroquine

ได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าหากตรวจพบความผิดปกติจากการใช้ Red Amsler grid และ Amsler grid มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ป่วยจะมีความผิดปกติที่จอประสาทตา

Accuracy of Red Amsler Grid for screening retinal disease from Chloroquine and Hydroxychloroquine

 Abstract

Objective :  To study accuracy of Red Amsler Grid for screening retinal disease from Chloroquine and Hydroxychloroquine

Study design : Diagnostic test

Materials and Methods : Collected data from 60 patients who use chloroquine and hydroxychloroquine including 58 females (96.66%) and 2 males(3.33%). All patients were examed by Amsler grid,Red Amsler grid to compared with Humphrey visual field 10-2

 red target which is gold standard

Results : In this study, 7 patients(11.66%) have  maculopathy from chloroquine and hydroxychloroquine. Accuracy of Red Amsler grid and Amsler grid for screening as the same is 95%. Sensitivity of Red Amsler grid and Amsler for screening is 57.14%. Specificity of Red Amsler grid and Amsler grid is 100%

Conclusion :  Red Amsler grid and Amsler grid have low sensitivity for screening retinal disease from chloroquine and hydroxychloroquine but having high specificity when compared with Humphrey visual field 10-2 red target


Article Details

Section
Original Study

References

Manolette R.Roque, Hampton R. Chloroquine and Hydroxychloroquin toxicity. MEDLINE 2013 Aug 26

American Academy of Ophthalmology.Basic and Clinical Science Course, Section 12.Retina

And Vitreous 2013-2014

Almony A.Garg S, Peters RK,MametR, TsongJ, SbibuyaB,et al. Threshold Amsler grid as a screening tool for asymptomatic patients on hydroxychloroquine therapy. BrJ Ophthalmo.2005 ;89(5):569-74

Suansilpong A,Uaratanawong S.Accuracy of Amsler grid in screening for chloroquine retinopathy. J Med Assoc.Thai.2010 ;93(4):462-6

Pluenneke AC, Blomquist PH.Utility of red Amsler grid screening in a rheumatology clinic. J Rheumatol 2004 ;31(9):1754-5