ปรับตัวทางสังคมของผู้ป่วยโรคกระจกตาเป็นแผลอักเสบติดเชื้อ

Main Article Content

จิรัชยา เจียวก๊ก
เขมริฐศา เข็มมะลวน

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการปรับตัวทางสังคม และเปรียบเทียบการปรับตัวทางสังคมของผู้ป่วยโรคกระจกตาเป็นแผลอักเสบติดเชื้อที่มี เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส ที่แตกต่าง กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ป่วยโรคกระจกตาเป็นแผลอักเสบติดเชื้อ ที่รับการรักษา ณ หอผู้ป่วยตา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 71 คน ใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการปรับตัวทางสังคม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ()ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test และ ANOVA

            ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรคกระจกตาเป็นแผลอักเสบติดเชื้อ ที่รับการรักษา ณ หอผู้ป่วยตา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีการปรับตัวทางสังคม โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้านตามตัวแปร เพศ อายุ การศึกษา และสถานภาพสมรส พบว่า มีการปรับตัวทางสังคมอยู่ในระดับดี ยกเว้น เพศหญิง ที่อายุต่ำกว่า 30 ปี และมีสถานภาพสมรสคู่ จะมีการปรับตัวทางสังคมด้านความพึงพอใจในบ้านอยู่ในระดับดีมาก ส่วนผู้ป่วยโรคกระจกตาเป็นแผลอักเสบติดเชื้อที่มีเพศ อายุ การศึกษา และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีการปรับตัวทางสังคม โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ส่วนการปรับตัวทางสังคมรายด้าน พบว่า ด้านความมั่นคงทางด้านอารมณ์ของผู้ป่วยโรคกระจกตาเป็นแผลอักเสบติดเชื้อ ที่มีสถานภาพคู่ มีการปรับตัวได้ดีกว่าผู้ป่วยโรคกระจกตาเป็นแผลอักเสบติดเชื้อที่มีสถานภาพหม้ายหรือแยกกันอยู่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นหากผู้ป่วยโรคกระจกตาเป็นแผลอักเสบติดเชื้อได้รับการสนับสนุนทางสังคม และยอมรับจากครอบครัว จะมีการปรับตัวทางสังคมได้ดี

คำสำคัญ : การปรับตัวทางสังคม, ผู้ป่วยโรคกระจกตาเป็นแผลอักเสบติดเชื้อ

Social Adjustment in Corneal Ulcer Patients

ABSTRACT

The aims of this research are to study the social adjustment in corneal ulcer patients and to compare their adjustment with different sex, age, education and marital status. The sample includes 71 corneal ulcer patients who had been treated at the eye ward of Songklanagarind hospital. A tool using  in the study was social adjustment questionnaire. The statistics used for data analysis were mean (xˉ ) and standard deviation (SD) t-test and ANOVA.

The corneal ulcer patients who received treatment at the eye ward at Songklanagarind hospital has overall a good level on social adjustment. When considering upon these variables; the gender, age, education and marital status, it shows a good level of social adaptation except the married females under the age of 30 years old. In part of social adaptation, the infected corneal ulcers patients with different genders, ages, educations and marital status have social adjustment overall indifferently. (p> 0.05) In others aspects of social adjustment, the research found that the emotional stability of married corneal ulcer patients are better adaptive than widows and separates at .05 level of significance. Therefore, if corneal ulcer patients received well social and family supports, they will be better on social adjustment.

Keywords: Social Adjustment, Patients Corneal ulcer


Article Details

Section
Case Report