ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวารสารจักษุธรรมศาสตร์ Thammasat Thai Journal of Ophthalmology

ขอเชิญจักษุแพทย์ และพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา ส่งผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารจักษุธรรมศาสตร์