กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการจัดการสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกัน โรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง ตําบลบ้านสวน อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy