กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตัวและสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่รักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล