กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการเลิกเสพยา ต่อความตั้งใจในการเลิกเสพยาของผู้เสพติดสารแอมเฟตามีน THE EFFECT OF PROGRAM TO ENHANCE PERCEIVED DRUG ABSTINENCE SELF-EFFICACY ON INTENTION TO DRUG ABSTINENCE AMONG PERSONS WITH AMPHETAMINE DEPE Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy