กลับไปที่รายละเอียดของบทความ FACTORS RELATED TO SELF-MANAGEMENT BEHAVIORS OF ELDERLY PATIENTS WITH COPD IN HAI PHONG, VIETNAM. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในเมืองไฮฟอง เวียดนาม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy